top of page
Article.png

Forfaitaire honoraria klinische biologie

25/12/2023

Er werd een KB gepubliceerd dat het KB omtrent de forfaitaire honoraria van 17/12/2023 corrigeert. Hier was reeds een omzendbrief voor gestuurd.
Meer info

Appropriate care maatregelen

Article.png

19/03/2024

1. Schrapping van de gecombineerde bepaling van aspartaat aminotransferase (AST) en alanine aminotransferase (ALT).
Het honorarium van de enkelvoudige verstrekkingen 125090-125101 (AST) en 125112-125123 (ALT) wordt verhoogd van B 80 naar B 100. Een extra cumulregel verbiedt echter dat beiden op 1 voorschrift aangerekend mogen worden aan het RIZV. Het KB betreffende deze wijziging kan u hier terugvinden.

 

2. Beperking van de terugbetaling van de "Electroforese van proteïnen met curve en berekening"
De prestatie (540455-54046) wordt beperkt tot één terugbetaling per persoon per kalenderjaar (diagnoseregel 171).
Voor patiënten met een gekende monoclonale gammopathie wordt de restrictie echter opgeheven via een nieuwe nomenclatuur code 542990-543001.  Een cumulregel verhindert de gezamenlijke aanrekening van 540455-54046, 542990-543001 en 540131-540142 (doseren albumine).

 

Bij wijze van overgangsbepaling wordt, tijdens het kalenderjaar van inwerkingtreding, enkel rekening gehouden met het aantal verstrekkingen dat aangerekend werd na de datum van inwerkingtreding van het besluit om het maximaal aantal aanrekenbare verstrekkingen per kalenderjaar, zoals bedoeld in de diagnoseregel 171, opgenomen in artikel 1, C., van dit besluit, te bepalen. Het KB betreffende deze wijziging kan u hier  terugvinden.
 

Schrapping specifieke erkenning SARS-CoV-2 antilichaam detectie.

Article.png

13/10/2023

Ingevolge het koninklijk besluit van 4 juni 2023 (BS 10/07/2023) tot uitvoering van artikel 42, eerste en
derde lid, van de wet van 13 juni 2021 houdende maatregelen ter beheersing van de COVID-19-pandemie en andere dringende maatregelen in het domein van de gezondheidzorg, is vanaf 1 september 2023 voor de verstrekking 554971-554982 (Bepaling van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus via immunoassay) geen specifieke erkenning van Sciensano meer nodig. Elk erkend labo mag de verstrekking vanaf dan aanrekenen. De attribuutcode 15C wordt bijgevolg vanaf die datum geschrapt.

Meer info.

Article.png

Modernisering van de wet op de patiëntenrechten

18/04/2023

Na verschillende symposia, debatten én resoluties in het parlement de voorbije jaren over de Wet op Patiëntenrechten vroeg Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan patiëntenrechtenexperten Tom Goffin (UGent) en Jacqueline Herremans (Balie van Brussel) om met die aanbevelingen aan de slag te gaan. Hun ontwerp om de wet een noodzakelijke update te geven, is nu klaar. Meer info.

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Pharmacy.png

Kandidaatstelling federale Raad voor Apothekers

07/04/2023

Oproep tot kandidaatstelling om aangewezen te worden als repre­sentatieve beroepsvereniging voor de Federale Raad voor de apothekers.

Uitgebreide info vindt u hier

Sociale voordelen RIZIV 2022

Article.png

03/03/2023

Het bekomen van uw sociale voordelen RIZIV gebeurt op ProGezondheid. 

Ga naar ProGezondheid.be/sociaal-statuut om er te controleren of de juiste verzekeringsnemer ingesteld staat. Het RIZIV kijkt uw activiteitsdrempels na en vanaf juli zal u op ProGezondheid.be/sociaal-statuut het bedrag sociale voordelen kunnen controleren dat het RIZIV voor u berekend heeft. U krijgt nog de gelegenheid om bijkomende inlichtingen te bezorgen indien het bedrag volgens u niet correct is, of om het bedrag te betwisten. Meer info.

Nomenclatuur

Article.png

Nieuwe diagnoseregels en terugbetalingsvoorwaarden

12/02/2023

Op 03/02/2023 en 06/02/2023 werden verschillende KB's gepubliceerd ivm diagnose en terugbetalingsregels.

Het betreft oa:

- nieuwe nomenclatuur voor de diagnose en prognose van preëclampsie
- diagnoseregels en beperking van de terugbetaling van vitamine D, FLC en sedimentatie
- diagnoseregels van hepatitis C en respiratoire infecties

- KB i.v.m de zweettest ter ter opvolging van patiënten met mucoviscidose.

Uitgebreide info vindt u hier en hier.

Nomenclatuur

Article.png

Aanpassing diagnoseregel uit art 33bis

02/02/2023

Op 01/02/2023 werd een nieuw KB gepubliceerd die verschillende wijzigingen in artikel 33 bis bevat. 

Uitgebreide info vindt u hier.

Nomenclatuur

Aanpassing diagnoseregel uit art 33bis

Article.png

30/01/2023

De verstrekking 587834-587845 mag slechts één keer in het leven van een patiënt aangerekend worden. Het gaat om het "bepalen van de hypermutatiestatus en VH-gebruik van het productieve immuunglobuline zware keten gen in de diagnostische investigatiefase van bij patiënten met een chronische lymfatische leukemie B 8000 (Maximum 1) (Cumulregel 2) (Diagnoseregel 18)". Het KB treedt in voege op 1 maart 2023. 

Uitgebreide info vindt u hier.

Nomenclatuur

Beperking terugbetaling ureumdosages

Article.png

30/01/2023

Op 30 januari 2023 is een nieuw KB i.v.m. nomenclatuur voor de klinische biologie verschenen. Het KB treedt in voege op 1 maart 2023. De ureum dosage zal niet langer terugbetaald zijn voor patiënten met een eGFR van meer dan 30ml/min/1,73m². De bepaling kan ook niet aangerekend worden aan de patiënt. 

Uitgebreide info vindt u hier.

Nomenclatuur

Article.png

Verstrekkingen voor infectieuze agentia bij immuungedeprimeerde patiënten met PCR

30/01/2023

Op 30 januari 2023 is een nieuw KB i.v.m. nomenclatuur voor de klinische biologie verschenen. Het KB treedt in voege op 1 maart 2023.

Uitgebreide info vindt u hier.

Tarieven

Article.png

Specialisten Klinische Biologie

15/01/2023

Naar aanleiding van het besluit van de National Medico-Mutualistische Commissie, genomen tijdens de vergadering van 12 december
2022, werden de vergoedingen voor diensten klinische biologie geïndexeerd op 1 januari 2023.

 

Uitgebreide info vindt u hier.

Hospital.png

Crisismaatregel

Premie voor volledig geconventioneerde zorgverleners

29/12/2022

Het RIZIV voorziet een structurele kostencompensatie binnen de begroting van 100 miljoen euro. Met deze maatregel wil het RIZIV zorgverleners die de tarieven respecteren tegemoet komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enz.

Meer info.

Covid-19

Virus.png

Afschaffing enkele maatregelen

23/12/2022

Nu de pandemie meer onder controle is, zijn sommige maatregelen niet meer nodig en laten we ze vanaf 1 februari achterwege. 

Meer info.

Blood.png

Bloed en labiele producten

Prijs 2023

23/12/2022

(Geindexeerde) prijs op 1 januari 2023 van het menselijk vol bloed en van de labiele bloedproducten.

Meer info.

Covid-19

Virus.png

Aanrekenen zelftesten door officina apothekers

20/12/2022

Officina apothekers kunnen zelftesten doorrekenen door de derdebetalersregeling toe te passen. Een overzicht van de voorwaarden.

Meer info.

Virus.png

Covid-19

Tijdelijke verstrekkingen in de context van Covid-19.

02/12/2022

In de context van de COVID-19 crisis, zijn tijdelijke verstrekkingen van toepassing.

Meer info.

Appenpokkenvirus

Monkey.png

Hoe opsporingstesten aanrekenen?

06/09/2022

Als gecontracteerd laboratorium kan u dan de ziekteverzekering voor de testen factureren. De patiënt daarentegen betaalt niets.

Meer info.

COVID-19

Virus.png

Impact op onze uitgaven voor de ziekteverzekering in 2021

01/08/2022

De coronapandemie heeft sinds half maart 2020 enorme gevolgen voor de hele zorgsector, wat voor belangrijke verschuivingen in de terugbetalingen van de gezondheidszorg zorgt. De resultaten van 2021 zijn bekend.

Meer info.

Virus.png

COVID-19

Tijdelijke verstrekkingen in de context van Covid-19.

28/07/2022

In de context van de COVID-19 crisis, zijn tijdelijke verstrekkingen van toepassing.

Meer info.

HOST

Hospital Outbreak Support Team

Virus.png

11/07/2022

In maart 2021 lanceerde de FOD Volksgezondheid een oproep aan de algemene en universitaire ziekenhuizen om deel te nemen aan het proefproject "Hospital Outbreak Support Team (HOST)". Het doel was enerzijds om epidemieën en clusters beter te beheersen, en anderzijds om hygiëneteams en antibioticatherapiebeleidsgroepen te ondersteunen bij hun activiteiten rond infectiepreventie en -bestrijding en antibioticabeleid.

Sindsdien beschikken de 24 huidige ziekenhuisnetwerken over een HOST-team dat het hele Belgische ziekenhuislandschap bestrijkt.

Meer info.

COVID-19

Virus.png

Nieuwe terugbetaling regels

22/06/2022

COVID-19-opsporingstesten zijn er in verschillende vormen. Sommige situaties vragen om een PCR-test of een standaard antigeentest (niet te verwarren met de snelle antigeentest). Wanneer zijn deze testen terugbetaald door de verplichte ziekteverzekering?

Uitgebreide info vindt u hier.

Article.png

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten

10/06/2022

Als u als arts-specialist of apotheker-specialist deelneemt aan wachtdiensten in een ziekenhuis, dan komt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor beschikbaarheidshonoraria. Meer info.

Hospital.png

Federaal toezicht op en audit van ziekenhuizen

10/05/2022

Samen met de FOD Volksgezondheid en het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) heeft het RIZIV de Eenheid Audit Ziekenhuizen opgericht. Die voert thematische audits uit in de ziekenhuizen om de doelmatigheid van de gezondheidszorg en een optimaal gebruik van de beschikbare middelen te verhogen.

Meer info.

Nomenclatuur

Article.png

Structurele hervorming van de nomenclatuur

13/04/2022

De doelstelling van de hervorming is een nieuwe logica en structuur geven aan de huidige medische nomenclatuur. Drie teams ondersteunen de hervorming op  wetenschappelijke wijze: ze behoren tot de ULB, de UGent en Möbius. De duur van het project is geraamd op 4 jaar. Meer info.

Oncologie

Article.png

Terugbetaling van  testen met (NGS)

30/03/2022

NGS-netwerken van ziekenhuizen en laboratoria die een overeenkomst hebben getekend met ons, genieten van een verhoogde terugbetaling voor de moleculair biologische testen in de oncologie en hemato-oncologie uitgevoerd met NGS. Meer info.

Het akkoord artsen-ziekenfondsen

2022-2023

10/02/2022

Het Nationaal akkoord werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 8 februari 2022.

Wie niet of slechts gedeeltelijk wilt toetreden dient dit te melden binnen 30 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. ten laatste op 10 maart 2022. Meer info hier.

Hospital.png

BTW in de zorgsector

Wijzigingen vanaf 1 januari 2022

02/02/2022

Wat verandert er voor de zorgsector in het algemeen?
Tot en met 31.12.2021 waren bepaalde (para)medische beroepen vrijgesteld van het aanrekenen van btw op hun erelonen zoals geneesheren, tandartsen, kinesisten, diëtisten… Enkel de louter esthetische ingrepen waren aan btw onderworpen. De wet van 11 juli 2021 (B.S. 20 juli 2021) brengt hier verandering in door de aanpassing van art. 44 W.BTW.
Vanaf 01 januari 2022 zijn alle vormen van medische handelingen zonder therapeutisch doel onderworpen aan btw, ook als ze verstrekt worden door een gereglementeerde (para)medische beroepsbeoefenaar. Enkel therapeutische behandelingen blijven nog van btw vrijgesteld. Meer info hier

Article.png
Article.png

RIZIV toelage

Apotheker Biologen

24/12/2021

Voortaan zal u als apotheker klinisch bioloog dezelfde RIZIV toelage ontvangen als artsen wanneer u geconventioneerd bent.

Hiervoor hebt u verklaring op eer nodig waarbij u bevestigt de activiteitsdrempel te hebben bereikt.

bottom of page