top of page

Statuten

Belgische Vereniging van de Apothekers specialisten in de klinische biologie vzw
Archimedesstraat 11
1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 410838847

S T A T U T E N
De Algemene Vergadering van 15/12/2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.
 
TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

ARTIKEL 1
De vereniging draagt de naam:  Belgische Vereniging van de Apothekers specialisten in de Klinische Biologie vzw.

ARTIKEL 2
De zetel van de vereniging is gevestigd te Archimedesstraat 11, 1000 Brussel en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.
Hij kan slechts verplaatst worden door de Algemene Vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statuutswijziging en beschreven in deze statuten.

ARTIKEL 3
De vereniging heeft tot doel de studie, de ontwikkeling en de verdediging van de klinische biologie.  De vereniging heeft tevens tot doel de morele en materiële belangen van haar leden te verdedigen. Ze vertegenwoordigt en verdedigt alle belangen van haar leden en hun beroep in de relaties met andere verenigingen, met de openbare instanties en de medico-sociale organismen.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

ARTIKEL 4
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur, doch kan evenwel te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II: L E D E N

ARTIKEL  5
Het aantal leden is onbeperkt, maar moet ten minste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1, 3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.

ARTIKEL  6
Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de Algemene Vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van Bestuur. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.
De hoedanigheid van effectief lid wordt in de volgende voorwaarden toegekend:
1.    apotheker  of licentiaat in de wetenschappen zijn
2.   erkend zijn door één der erkenningscommissies, voor prestaties van klinische biologie of beschikken over een door de overheid goedgekeurd stageplan;
3.    als enige of tenminste belangrijkste activiteit de klinische biologie beoefenen
4.  er zich toe verbinden de klinische biologie te beoefenen mits eerbiediging van de deontologische regels;
5.     in regel zijn met de betaling van de bijdrage.
Onder de effectieve leden hebben we zowel klinisch biologen die hun hoofdactiviteit hebben in een ziekenhuis (intramurale labo’s) als klinisch biologen die hun hoofdactiviteit hebben in een niet aan een ziekenhuis verbonden laboratorium (extramurale labo’s).

ARTIKEL  7
De Raad van Bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermende, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

ARTIKEL  8
De maximum ledenbijdrage bedraagt 1250 EUR.

ARTIKEL   9
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij eenvoudig of elektronisch schrijven aan de Raad van Bestuur ter kennis worden gebracht.
Wordt geacht ontslagnemend te zijn, het lid dat de voor hem verschuldigde bijdrage niet heeft betaald.

ARTIKEL  10
Het feit dat een lid niet meer beantwoordt aan de gezamenlijke in artikel 6 bepaalde voorwaarden, is een voldoende reden tot uitsluiting van lidmaatschap.
 
ARTIKEL  11
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

TITEL III: DE RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL  12
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van zeven effectieve leden.  Indien de Algemene Vergadering slechts drie leden telt, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal leden van de Algemene Vergadering.
De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen voor een termijn van drie jaar per geheime stemming.  De lijst van de kandidaten wordt aan al de leden toegezonden tenminste dertig dagen vóór de Algemene Vergadering waarop de  verkiezingen plaatsvinden.  Bij onvoldoende kandidaten, kan de Raad van Bestuur de kandidatenlijst aanvullen om te voldoen aan de vereisten, die hierna nader bepaald worden, op voorwaarde dat de lijst van deze voorgestelde kandidaten aan de leden wordt toegestuurd veertien dagen voor de Algemene Vergadering. 
De kandidaten worden op een lijst ingedeeld volgens taalrol en met opgave van hun hoofdactiviteit (extra- of intramuraal).  Men mag tot maximum zeven stemmen uitbrengen per stembrief.
De kandidaat met het hoogst aantal stemmen is gekozen, ongeacht de taalrol en de hoofdactiviteit.  Vervolgens worden drie leden van elke taalrol gekozen.  Hierbij zijn de kandidaten van elke taalrol met het meeste aantal stemmen per hoofdactiviteit (en ongeacht het totaal aantal stemmen) verkozen.  De derde verkozene per taalrol is deze met het volgend hoogst aantal stemmen en ongeacht de hoofdactiviteit.
De Raad van Bestuur kiest onder de leden van de Raad van Bestuur één voorzitter, één ondervoorzitter (uit een andere taalrol dan de voorzitter) ,  twee secretarissen (één van elke taalrol) en één penningmeester. 
De Raad van Bestuur kan bijkomende bestuursleden coöpteren.  De gecoöpteerde bestuursleden hebben een raadgevende stem. De Raad van Bestuur moet een weerspiegeling zijn van de activiteit van zijn leden.  Hierdoor waarborgen we zowel een vertegenwoordiging van de intramurale als extramurale laboratoria.

ARTIKEL  13: Duur van het mandaat van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.
Een bestuurder kan dezelfde functie maximum twee opeenvolgende termijnen uitoefenen.
Om herkiesbaar te zijn moet een bestuurder gedurende het afgelopen mandaat ten minste de helft van de vergaderingen van de Raad van Bestuur hebben bijgewoond.

ARTIKEL  14: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering.

ARTIKEL  15: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of ingeval van wettelijke onbekwaamheid. De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de Raad van Bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval, moet de Raad van Bestuur binnen de twee maanden de Algemene Vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.

ARTIKEL  16: Bevoegdheden van de bestuurders.
De Raad van Bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen.
De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de personeelsleden  en bepaalt hun bezoldigingen.
De Raad van Bestuur kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend.

ARTIKEL  17
De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders.
De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter, of indien ook verhinderd door de oudste van de aanwezige bestuurders.

ARTIKEL  18
De secretarissen maken de notulen van de vergadering in het Nederlands en in het Frans. 

ARTIKEL  19
De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht.
De Raad van Bestuur kan, indien hij dit nodig acht, een afgevaardigd-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover de financiële instellingen.

ARTIKEL  20
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

ARTIKEL  21: Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW
De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan niet lid is van de vereniging. De Raad van Bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en elke functie die voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur
b)  door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

ARTIKEL 22: Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW
De Raad van Bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
Hun benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a)  op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de Raad van Bestuur
b)  door afzetting door de Raad van Bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de Raad van Bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL  23
De Algemene Vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, en indien verhinderd eerst door de ondervoorzitter, of zo ook belet door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Elk lid beschikt slechts over één stem op de Algemene Vergadering. 
Een lid kan zich echter door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Op voordracht van de Raad van Bestuur worden twee effectieve leden, één van elke taalrol, aangewezen als secretarissen van de zitting.

ARTIKEL  24
De Algemene Vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
·       het wijzigen van de statuten,
·       de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
·       de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend,
·       de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
·       de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
·       de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
·       de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
·       de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
·       alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

ARTIKEL  25
De Algemene Vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de Raad van Bestuur of door de voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist.
Zij moet tenminste éénmaal per jaar worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.

ARTIKEL  26
De Algemene Vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

ARTIKEL  27
De Raad van Bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de Raad van Bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.

ARTIKEL  28
De oproepingen tot de Algemene Vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door de voorzitter, of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per eenvoudig of elektronisch schrijven  tenminste acht werkdagen voor de vergadering.

ARTIKEL  29
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20 van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de vergadering aan de voorzitter van de Raad van Bestuur overhandigd zijn.  Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

ARTIKEL  30
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. 

ARTIKEL  31  Statutenwijziging
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de stemmen worden besloten.
Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient de wijziging (bij uittreksel) bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL  32
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel der vereniging vereist.

ARTIKEL  33
Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.

ARTIKEL  34
Van elke Algemene Vergadering worden notulen gemaakt in het Nederlands en in het Frans door de secretarissen. 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

ARTIKEL  35
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De Raad van Bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL  36
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan slechts de Algemene Vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld worden.
Zijn geen 2/3 van de leden op deze Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid wordt akkoord gevonden om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige  doelstelling.
Van de ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL  37
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de Algemene Vergadering van 15/12/2004.
 
Te Brussel, 15/12/2004
 
Voorzitter                                                             Secretaris
Braekevelt Robert                                                  Verheyden Frederica

bottom of page