top of page

Statuten

Belgische Vereniging der Apothekers Specialisten in de Klinische Biologie
Archimedesstraat 11
1000 Brussel
Ondernemingsnummer : 410838847

S T A T U T E N
 

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR


ARTIKEL 1
De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam: Belgische Vereniging van de Apothekers Specialisten in de Klinische Biologie afgekort BVASKB-SBPSBC.


ARTIKEL 2
De zetel van de vzw is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De zetel van de vereniging is gevestigd te Archimedesstraat 11, 1000 Brussel
Hij kan verplaatst worden door het bestuursorgaan, voor zover die verplaatsing geen wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt. Het bestuursorgaan is tevens gemachtigd de zetelwijziging door te voeren in de statuten.


ARTIKEL 3
De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. De vereniging heeft als belangeloze doelstelling: de verdediging van de beroepsbelangen van de apothekers klinisch biologen. De vereniging heeft tevens tot doel de morele en materiële belangen van haar leden te verdedigen.

Ze vertegenwoordigt en verdedigt alle belangen van haar leden en hun beroep in de relaties met andere verenigingen, met de openbare instanties en de medico-sociale organismen. De vereniging streeft het belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft. Deze activiteiten kunnen zijn : beroepsverdediging in de brede zin van het woord, organisatie van seminaries, verzorgen van opleidingssessies, verlenen van juridisch advies voor de leden. De omschrijving van deze activiteiten is louter exemplatief en niet limitatief. De vzw mag alle handelingen ondernemen ter voltooiing van het voorwerp en ter bevordering van het belangeloos doel voor zover de opbrengsten hiervan besteed worden aan het belangeloos doel en in overeenstemming met het voorwerp.

 

ARTIKEL 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan te allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL II: LEDEN

 

ARTIKEL 5

De vereniging kan effectieve en niet-effectieve leden tellen. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Niet-effectieve leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De toetredingsvoorwaarden, de rechten en verplichtingen van de niet-effectieve leden kunnen worden bepaald door een intern reglement. Met de term 'lid' in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet tenminste drie bedragen.

 

ARTIKEL 6

Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon die door de algemene vergadering wordt aanvaard en dit op voorstel van het bestuursorgaan. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk (via mail, gewone of aangetekende brief) worden ingediend bij de voorzitter van het bestuursorgaan. Volgende voorwaarden gelden om lid te worden/te blijven

1. apotheker;

2. erkend zijn door een der erkenningscommissies, de Nederlandstalige of de Franstalige, voor prestaties van Klinische biologie of beschikken over een door de overheid goedgekeurd stageplan ;

3. als belangrijkste activiteit de klinische biologie beoefenen

4. er zich toe verbinden de klinische biologie te beoefenen mits eerbiediging van de deontologische regels ;

5. in regel zijn met de betaling van de bijdrage. Onder de effectieve leden hebben we zowel klinisch biologen die hun hoofdactiviteit hebben in een ziekenhuis (intramurale labo's) als klinisch biologen die hun hoofdactiviteit hebben in een niet aan een ziekenhuis verbonden laboratorium (extramurale labo's)

 

ARTIKEL 7

Het bestuursorgaan kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden beschouwd als nieteffectieve leden. Hun rechten en plichten kunnen worden vermeld in een intern reglement.

ARTIKEL 8

De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage van maximum 1250 euro verplicht. Het lid dat niet betaalt binnen negentig dagen na afloop van de bepaalde termijn, wordt geacht ontslagnemend te zijn.

 

ARTIKEL 9

 

Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij eenvoudig of elektronisch schrijven aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht.

 

ARTIKEL 10

Een lid dat niet meer beantwoordt aan de gezamenlijke in artikel 6 bepaalde voorwaarden wordt van rechtswege als ontslagnemend beschouwd.

 

ARTIKEL 11

 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 

TITEL III: HET BESTUURSORGAAN

 

ARTIKEL 12

De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan van zeven bestuurders die lid zijn van de vereniging. De leden van het bestuursorgaan worden verkozen voor een termijn van drie jaar per geheime stemming. Vanuit het bestuursorgaan komt een oproep tot kandidatuurstelling, te beantwoorden binnen een door het bestuursorgaan aangegeven periode. Leden die willen kandideren sturen hun kandidatuur tijdig naar de voorzitter van het bestuursorgaan. De lijst van de kandidaten wordt aan al de leden toegezonden tenminste dertig dagen vóór de Algemene Vergadering waarop de verkiezingen plaats vinden. Bij onvoldoende kandidaten, kan het bestuursorgaan de kandidatenlijst aanvullen om te voldoen aan de vereisten, die hierna nader bepaald worden, op voorwaarde dat de lijst van deze voorgestelde kandidaten aan de leden wordt toegestuurd veertien dagen voor de Algemene Vergadering. De kandidaten worden op een lijst ingedeeld volgens taalrol en met opgave van hun hoofdactiviteit (extra- of intramuraal). Men mag tot maximum zeven stemmen uitbrengen per stembrief. De kandidaat met het hoogst aantal stemmen is gekozen, ongeacht de taalrol en de hoofdactiviteit. Vervolgens worden drie leden van elke taalrol gekozen. Hierbij zijn de kandidaten van elke taalrol met het meeste aantal stemmen per hoofdactiviteit (en ongeacht het totaal aantal stemmen) verkozen. De derde verkozene per taalrol is deze met het volgend hoogst aantal stemmen en ongeacht de hoofdactiviteit. Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden één voorzitter, één ondervoorzitter (uit een andere taalrol dan de voorzitter), twee secretarissen (één van elke taalrol) en één penningmeester. Het bestuursorgaan kan bijkomende bestuursleden coöpteren. De gecoöpteerde bestuursleden hebben een raadgevende stem. Het bestuursorgaan moet een weerspiegeling zijn van de activiteit van zijn leden. Hierdoor waarborgen we zowel een vertegenwoordiging van de intramurale als extramurale laboratoria.

 

ARTIKEL 13.

Duur van het mandaat van de bestuurders. Bestuurders worden benoemd voor drie jaar. Bestuurders zijn herkiesbaar. Om herkiesbaar te zijn moet een bestuurder gedurende het afgelopen mandaat ten minste de helft van de vergaderingen van het bestuursorgaan hebben bijgewoond. Een bestuurder kan dezelfde functie maximum twee opeenvolgende termijnen uitoefenen. Wanneer voor een bepaalde functie geen passende kandidaat wordt gevonden, kan een bestuurder uitzonderlijk een functie langer dan 2 termijnen opnemen. Dit kan enkel bij een unaniem akkoord van het verkozen bestuursorgaan. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, ter vervollediging van het lopende mandaat. Tussentijds benoemde bestuurders vervolledigen het lopende mandaat.

 

ARTIKEL 14: Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders 

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering met een gewone meerderheid ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij anders beslist door de Algemene Vergadering.

 

ARTIKEL 15: Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), of door overlijden.

 

ARTIKEL 16

Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk (via mail, bij gewone of aangetekende brief) bekend maken aan het bestuursorgaan. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het aantal bestuurders onder het statutaire minimum is gedaald. In dit geval moet het bestuursorgaan samenkomen om: - ofwel zelf een bestuurder te coöpteren binnen de twee maanden (in dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering de coöptatie bevestigen), - ofwel binnen de twee maanden een algemene vergadering bijeen te roepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien. In eerste voormelde geval, op het ogenblik van coöptatie, en in tweede voormelde geval, op het ogenblik dat een vervangend bestuurder wordt bevestigd door de algemene vergadering, gaat het vrijwillig ontslag van de betrokken bestuurder in.

 

ARTIKEL 17 Bevoegdheden van de bestuurders

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vereniging, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp/doel van de vereniging, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Het bestuursorgaan oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige bestuurders. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt doorslaggevend. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

 

ARTIKEL 18

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, dan moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt. De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Bestuurders met een belangenconflict worden niet meegerekend bij de berekening van het aanwezigheidsquorum. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren. De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

 

ARTIKEL 19

Het bestuursorgaan kan via video- , telefoon- of mailconferentie vergaderen en op die manier over de agendapunten beraadslagen. Hierbij zijn alle voorschriften die gelden voor een fysieke vergadering van het bestuursorgaan van toepassing. Een bestuurder kan via video- , telefoon- of mailconferentie deelnemen aan een vergadering en op die manier over de agendapunten beraadslagen.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit. De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.

 

ARTIKEL 20

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de bestuurders, of door de oudste van de aanwezige bestuurders.

 

ARTIKEL 21

Van elke vergadering worden notulen gemaakt in het Nederlands en in het Frans, die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

 

ARTIKEL 22

Het bestuursorgaan vaardigt alle interne reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. In voorkomend geval bevindt de laatste goedgekeurde versie zich op het zeteladres van de vereniging.

 

ARTIKEL 23

Het bestuursorgaan kan de vertegenwoordiging in en buiten rechte op zijn verantwoordelijkheid overdragen aan één of meer bestuurders.

 

ARTIKEL 24

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter of de penningmeester of één van de secretarissen die alleen kunnen handelen.

 

ARTIKEL 25

Bestuurders die conform artikel 24 namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

 

ARTIKEL 26

Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan.

 

TITEL IV: ALGEMENE VERGADERING

 

ARTIKEL 27

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Bij ontstentenis van een voorzitter, of indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een plaatsvervanger, aangeduid onder de leden, of door de oudste van de aanwezige leden. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt slechts over één stem op de algemene vergadering. Het bestuursorgaan kan toelaten dat leden vanop afstand kunnen deelnemen aan de beraadslaging van de algemene vergadering, via een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuursorgaan deze mogelijkheid voorziet, worden bij de bijeenroeping de procedures tot deelname op afstand omschreven. In afwijking van andersluidende bepalingen in titel IV van deze statuten en behalve in geval van statutenwijziging, kunnen de besluiten van de algemene vergadering schriftelijk zonder bijeenroeping en zonder beraadslaging worden genomen, mits eenparig akkoord onder alle leden.

ARTIKEL 28

De algemene vergadering is bevoegd voor:

- het wijzigen van de statuten

- de benoeming en de afzetting van de bestuurders

- de bepaling van de bezoldiging van de bestuurders ingeval een bezoldiging wordt toegekend,

- de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging,

- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen alsook het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen,

- de goedkeuring van de begroting en van de jaarrekening,

- de vrijwillige ontbinding van de vereniging,

- de uitsluiting van een lid van de vereniging,

- de omzetting van de vzw in een ivzw, in een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming,

- het doen of het aanvaarden van een inbreng om niet van een algemeenheid,

- alle gevallen waarin deze statuten of de wet het vereisen.

 

ARTIKEL 29

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door het bestuursorgaan telkens als de wet of het voorwerp/doel van de vereniging zulks vereist. De beslissingsbevoegdheid is voorbehouden aan het bestuursorgaan.

 

ARTIKEL 30

Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering samen te roepen wanneer 1/5e van de leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per gewone of aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval roept het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeen binnen eenentwintig dagen na het verzoek tot bijeenroeping. De algemene vergadering wordt uiterlijk gehouden op de veertigste dag na dit verzoek.

 

ARTIKEL 31

De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend of verzonden worden door een door het bestuursorgaan aan te duiden persoon. Alle leden, bestuurders moeten worden opgeroepen via mail of gewone of aangetekende brief tenminste vijftien dagen voor de vergadering.

 

ARTIKEL 32

De oproeping, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door het bestuursorgaan. Elk onderwerp dat per gewone of aangetekende brief of per elektronische link wordt voorgedragen door 1/20e van de leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet door het 1/20e van de leden tenminste vijf werkdagen voor de vergadering aan het bestuursorgaan overhandigd zijn. Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.

 

ARTIKEL 33

Behoudens de in de wet en in de statuten dwingend vermelde aangelegenheden, worden de besluiten als volgt genomen: bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en/of vertegenwoordigde leden, ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. In afwijking hierop, beslist bij staking van stemmen de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit. In het geval er slechts twee leden zijn, kan een lid geen doorslaggevende stem uitoefenen. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

 

ARTIKEL 34

Tot wijziging van de statuten kan enkel besloten worden door de algemene vergadering, behoudens in de gevallen waarin het bestuursorgaan bevoegd is, zoals bepaald in het WVV. Door de algemene vergadering kan slechts worden besloten indien die wijziging nauwkeurig is aangegeven in de oproeping en wanneer tenminste 2/3e van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3e der aan-wezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene vergadering. Tot wijziging van het doel of het voorwerp van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5e van de stemmen worden besloten. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

 

ARTIKEL 35

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van het doel of het voorwerp van de vereniging vereist.

 

ARTIKEL 36

Bij uitsluiting van een lid worden dezelfde regels als deze beschreven voor het wijzigen van de statuten vereist. Bij uitsluiting van een lid moet dit punt eveneens aangegeven worden in de oproeping en moet het lid gehoord worden.

 

ARTIKEL 37

Van elke Algemene Vergadering worden notulen gemaakt in het Nederlands en in het Frans door de secretarissen. Deze notulen kunnen op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

 

TITEL V: REKENINGEN EN BEGROTINGEN

 

ARTIKEL 38

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring aan de jaarlijkse algemene vergadering voorgelegd die gehouden wordt binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

 

TITEL VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

 

ARTIKEL 39

In geval van ontbinding wordt één van de procedures zoals bepaald in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen gevolgd. De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardige belangeloze doelstelling.

 

TITEL VII: VARIA

 

ARTIKEL 40

Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van toepassing. Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 14/11/2023 Wijziging diversen Gemachtigden Uittreksel uit de statuten (handtekeningclausule) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, is de vereniging in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter of de schatbewaarder of één van de secretarissen die alleen kunnen handelen. Het bestuursorgaan heeft onder zijn leden volgende functies verdeeld en in die functie benoemd:

 

Voorzitter : Verdonck Ann, Lauwerstraat 8, 8000 Brugge

Schatbewaarder : Bungert Jean, Ligneuville-Route Napoléon 41, 4960 Malmedy Nederlandstalige Secretaris : Cooreman Sarah, Boshoekstraat 109, 2540 Hove

Franstalige secretaris: DE SPIEGELEER SANDY, Rue de la Briqueterie 1, 4210 Burdinne

 

Te Brussel op 30/11/2023

 

Voorzitter Verdonck Ann

 

Neergelegd door Al Kaeyal Sulaiman, Lasthebber

bottom of page